بانک جامع گیاهشناسی

Paeonia Lactiflova

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته گرد

فرم بوته: گرد

خانواده:
Paeoniaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

Dahlia Spp

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: عمیق

فرم بوته رزت

فرم بوته: رزت

خانواده:
Asteraceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Tagetes Patula

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته گرد

فرم بوته: گرد

خانواده:
Asteraceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Salvia Splendens

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته ایستاده

فرم بوته: ایستاده

خانواده:
Lamiaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Polianthes Tuberosa

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته غده ای

فرم بوته: غده ای

خانواده:
Asparagaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Rosmarinus officinalis

وضعیت برگ - همیشه سبز

وضعیت برگ: همیشه سبز

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درختچه ایستاده

فرم درختچه: ایستاده

خانواده:
Lamiaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Lilium Spp

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بوته غده ای

فرم بوته: غده ای

خانواده:
Liliaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

Juglans Regia

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: عمیق

فرم درخت گرد

فرم درخت: گرد

خانواده:
Juglandaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Tilia Begonifolia

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: عمیق

فرم درخت گرد

فرم درخت: گرد

خانواده:
Malvaceae
نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

Laurus Nobilis

وضعیت برگ - همیشه سبز

وضعیت برگ: همیشه سبز

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درختچه مستطیلی

فرم درختچه: مستطیلی

خانواده:
Lauraceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

Lagerstroemia Indica

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درخت گلدانی

فرم درخت: گلدانی

خانواده:
Lythraceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

Chaenomeles Japonica

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درختچه گرد

فرم درختچه: گرد

خانواده:
Rosaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به نور - نور معمولی (سایه آفتاب)

نور معمولی (سایه آفتاب)

Citrus Paradisi Macf

وضعیت برگ - همیشه سبز

وضعیت برگ: همیشه سبز

پهن برگ

نوع برگ: پهن

وضعیت ریشه: سطحی

فرم درخت گرد

فرم درخت: گرد

خانواده:
Rutaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)

وضعیت برگ - خزان پذیر

وضعیت برگ: خزان پذیر

وضعیت ریشه: سطحی

فرم بالارونده تقلاگر

فرم بالارونده: تقلاگر

خانواده:
Rosaceae
نیاز به نور - نیاز به آفتاب (نور پسند)

نیاز به آفتاب (نور پسند)