گیاه یاب

بانک جامع گیاهشناسی

اطلاعات پایه
نوع گیاه
نوع گیاه
سرعت رشد
سرعت رشد
نوع برگ
نوع برگ
وضعیت برگ
وضعیت برگ
وضعیت ریشه
وضعیت ریشه
فرم درخت
فرم درخت
فرم درختچه
فرم درختچه
فرم بوته
فرم بوته
فرم گلدانی
فرم گلدانی
فرم پوششی
فرم پوششی
فرم بالارونده
فرم بالارونده
رنگ برگ
رنگ برگ
گل صد تومانی
نام گیاه: گل صد تومانی
نام علمی: Paeonia Lactiflova
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Paeoniaceae
سرعت رشد: plf-low
کوکب
نام گیاه: کوکب
نام علمی: Dahlia Spp
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Asteraceae
سرعت رشد: متوسط
گل جعفری
نام گیاه: گل جعفری
نام علمی: Tagetes Patula
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Asteraceae
سرعت رشد: متوسط
مریم گلی
نام گیاه: مریم گلی
نام علمی: Salvia Splendens
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Lamiaceae
سرعت رشد: plf-low
مریم
نام گیاه: مریم
نام علمی: Polianthes Tuberosa
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Asparagaceae
سرعت رشد: متوسط
رزماری
نام گیاه: رزماری
نام علمی: Rosmarinus officinalis
نوع گیاه: درختچه
خانواده: Lamiaceae
سرعت رشد: متوسط
نیاز به مراقبت: متوسط
سوسن
نام گیاه: سوسن
نام علمی: Lilium Spp
نوع گیاه: بوته ای و برگساره ای
خانواده: Liliaceae
سرعت رشد: متوسط
گردو
نام گیاه: گردو
نام علمی: Juglans Regia
نوع گیاه: درخت
خانواده: Juglandaceae
سرعت رشد: متوسط
نمدار
نام گیاه: نمدار
نام علمی: Tilia Begonifolia
نوع گیاه: درخت
خانواده: Malvaceae
سرعت رشد: plf-high
برگ بو
نام گیاه: برگ بو
نام علمی: Laurus Nobilis
نوع گیاه: درختچه
خانواده: Lauraceae
سرعت رشد: plf-low
توری
نام گیاه: توری
نام علمی: Lagerstroemia Indica
نوع گیاه: درخت
خانواده: Lythraceae
سرعت رشد: متوسط
به ژاپنی
نام گیاه: به ژاپنی
نام علمی: Chaenomeles Japonica
نوع گیاه: درختچه
خانواده: Rosaceae
سرعت رشد: متوسط