بانک جامع گیاهشناسی

گل صد تومانی
نام گیاه:
نام علمی:
Paeonia Lactiflova
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
کوکب
نام گیاه:
نام علمی:
Dahlia Spp
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
گل جعفری
نام گیاه:
نام علمی:
Tagetes Patula
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
مریم گلی
نام گیاه:
نام علمی:
Salvia Splendens
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
مریم
نام گیاه:
نام علمی:
Polianthes Tuberosa
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
رزماری
نام گیاه:
نام علمی:
Rosmarinus officinalis
نوع گیاه:
درختچه
سوسن
نام گیاه:
نام علمی:
Lilium Spp
نوع گیاه:
بوته ای و برگساره ای
ثبت کننده:
گردو
نام گیاه:
نام علمی:
Juglans Regia
نوع گیاه:
درخت
ثبت کننده:
نمدار
نام گیاه:
نام علمی:
Tilia Begonifolia
نوع گیاه:
درخت
ثبت کننده:
برگ بو
نام گیاه:
نام علمی:
Laurus Nobilis
نوع گیاه:
درختچه