بانک جامع گیاهشناسی

منابع مورد استفاده برای سامانه گیاه شناسی کاربردی در طراحی منظر:

سایت های ایرانی:

http://parks.tehran.ir
http://nargil.ir
http://glassy-garden.com

سایت های لاتین:

http://www.theplantencyclopedia.org
http://www.hgtvgardens.com/plant-finder
http://www.gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder