انجیرک

نام فارسی: انجیرک
نام انگلیسی: Lesser Celandine
نام علمی: Ranunculus Ficaria

توضیحات

منابع:

  • hgtvgardens.com/plant-finder
  • pfaf.org

توضیحات تکمیلی

5. خانواده

26. بازه اقلیمی

, , , , , , , , ,

9. تراکم شاخه و برگ

22. وضعیت ریشه

49. روش تکثیر

57. شکل پذیری (توپیاری)

64. کاربردهای منظرین

65. ویژگی خاص

66. دسترسی تجاری

14. حداقل ارتفاع

34. فواصل کاشت

21. رنگ برگ

23. رنگ گل

25. رنگ میوه

28. نیاز به نور

27. نیاز به آب

47. نیاز به هرس

40. نیاز به زهکشی

10. چرخه زندگی

12. سرعت رشد

46. زمان گلدهی

, ,

13. ماندگاری گل

50. زمان تکثیر با بذر

, ,

31. نوع خاک به لحاظ فیزیکی

30. دانه بندی خاک

32. نوع خاک به لحاظ شیمیایی

41. تحمل خشکی یا بی آبی

43. حداقل دمای تحمل

37. مقاومت در برابر آفت

36. مقاومت در برابر آلودگی هوا

45. حداکثر دمای تحمل

39. آللوپاتی

38. حساسیت زایی

61. خوشبویی

60. خاصیت دارویی

59. قابلیت خوردن

42. میزان تعرق